About PBJ

Perfect Beauty Joint Stock Company

Perfect Beauty JSC Joint Stock Company (PBJ) was officially born on August 13, 2013 in Ho Chi Minh City. We have devoted our whole lives to the birth of the company with the desire to bring high quality products to the daily life to the community, especially in the field of food and personal care products.

Công ty Cổ Phần Perfect Beauty JSC (PBJ) chính thức ra đời ngày 13 tháng 8 năm 2013 tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã dốc toàn bộ tâm huyết vào sự ra đời của công ty với mong muốn mang lại những sản phẩm chất lượng cao phục vụ cuộc sống hàng ngày của cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Consulted by experts in the field of business and marketing from Japan, PBJ gradually builds a professional business system to serve customers in the best way.

Với sự cố vấn của những chuyên gia trong lãnh vực kinh doanh và tiếp thị từ Nhật Bản, PBJ từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

VISION AND MISSION

Vision: To be a symbol of trust in the field of providing solutions for the health and happiness.

Mission: PBJ is committed to bringing high quality products to the public health. We enrich the quality of each individual’s life through constantly improving products and services.

Tầm nhìn: Là biểu tượng của sự tin cậy trong lĩnh vực cung cấp giải pháp cho sức khỏe và hạnh phúc.
Sứ mệnh: PBJ cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi làm giàu chất lượng cuộc sống của từng cá nhân qua những sản phẩm và dịch vụ cải tiến không ngừng.


CORE VALUE

– Innovation: we constantly create new ideas to develop and create breakthrough jumps. We always strive to exceed our expectations to achieve the best level to give our customers the utmost satisfaction

– Cải tiến: chúng tôi không ngừng tạo ra những ý tưởng mới nhằm phát triển và tạo ra những bước nhảy đột phá. chúng tôi luôn nỗ lực vượt mong đợi để đạt mức xuất sắc nhất nhằm đem đến cho khách hàng sự hài lòng tột bậc

– Integrity: honesty in work and social relations.

– Chính trực: liêm chính, trung thực trong quan hệ công việc cũng như giao tiếp xã hội.

– Respect: We always treat colleagues, customers, partners and consumers in the way we want. be treated. We respect & believe in the ability and enthusiasm of each individual.

– Tôn trọng: Chúng tôi luôn đối xử với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và người tiêu dùng theo cách mà chúng tôi mong muốn được đối xử. Chúng tôi tôn trọng & tin tưởng vào khả năng lẫn tâm huyết của từng cá nhân.

– Enthusiasm: Our opinion, there is no difficulty but only challenges. The enthusiasm helps us to overcome difficulties to achieve success. This also helps us have the ability to handle multiple jobs.

– Nhiệt huyết: Đối với chúng tôi, không có khó khăn mà chỉ có thách thức. Sự nhiệt huyết giúp chúng tôi luôn vượt qua những khó khăn để vươn đến thành công. Điều này cũng giúp cho chúng tôi có khả năng để xử lý đa công việc.

– Commitment: Commitment to comply with principles and agreements.

– Cam kết: Cam kết thực hiện đúng nguyên tắc, thỏa thuận.